تیم فنی

دکتر علیرضا صادقی، بابک گرامی شیرازی، حسین هاشمی

بازار

صنعت برق