تیم فنی

دکتر علیرضا صادقی، سید جواد زمانیان

بازار

صنعت خودروسازی