بازار

  • شرکت های توزیع برق و صنایع
    مناسب برای تعیین فاز مشترکین فشار ضعیف یا هر نوع مصرف کننده تکفاز، ابزار مورد نیاز برای متعادل سازی بار

توضیحات بیشتر

  • آخرین نسخه تولیدی: Full function
  • فازیابی بر اساس روش جدید مبتنی بر PMU، تعیین گروه برداری ترانسفورماتور توزیع

کاربرد

تشخیص نوع فاز مشترکین فشار ضعیف