کاربرد

  • ثبت فعالیت‌های مغزی با قرار گرفتن الکترود بر روی سطح پوست جمجمه
  • امکان ذخیره‌سازی ورودی دیجیتال با سیگنال‌های EEG به صورت هم زمان
  • امکان تحریک‌های مختلف با خروجی دیجیتال دستگاه