کاربرد

تشخیص ترافیک کاربران با توجه به کلاس ترافیکی، مدیریت عرض باند، اعمال قوانین و سیاست­ها بر اساس کلاس کاربرد