کاربرد

کاهش زمان بین تبلیغ تا خرید، تبلیغ محتواهایی که قابلیت پخش از رسانه ملی ندارند. برگرداندن محتوای مکمل برنامه­های تلویزیونی، تعامل بین بیننده و رسانه