کاربرد

تشخیص آریتمی‌های قلبی، دسته‌بندی و آنالیز داده‌ها به پزشک معالج