کاربرد

  • تشخیص تومور سرطانی در بافت سینه در مراحل ابتدایی تشکیل تومور
  • قابلیت تشخیص تومور در ابعاد 3 میلیمتر در مجاورت غدد شیردهی