کاربرد

مطالعه میزان تغییرات جریان خون در منطقه هدف از بافت مغز به منظور اشکارسازی محل و میزان فعالیت مغز در حین انجام فعالیتهای ذهنی یا حرکتی