کاربرد

تولید نیمه‌هادی‌های مورد مصرف در صنایع الکترونیک