کاربرد

  • صنایع پزشکی
  • صنایع الکترونیکی
  • ریزابزار (Micro-(device، پیل­های سوختی)
  • کاربردهای خودرو