کاربرد

اندازه‌گیری انرژی مصرفی کلیه اپلیکیشن‌های توسعه داده شده برای اپلیکیشن‌های موبایل مبتنی بر اندروید