کاربرد

  • مکان طراحی آزمون های مختلف برای ارزیابی اولیه و طراحی برنامه توانبخشی
  • امکان گرفتن آمار تفضیلی و مقایسه ای بین کاربران مختلف
  • دسترسی درمانگران به اطلاعات مراجعین و پیشرفت آن در طول زمان