کاربرد

طراحی و ساخت انواع مدارهای مجتمع آنالوگ و سیگنال مخلوط (Mixed-Signal) برای کاربردهای مختلف ابزار دقیق، حسگرها، زیستی، خودرو، صنعتی، مخابراتی، و …