کاربرد

  • شناسایی مراحل اولیه سرطان
  • مراحل درمان سرطان
  • تشخیص عود مجدد سرطان
  • تشخیص فلزات سنگین و سمی مانند جیوه, سرب و آرسنیک در آب