کاربرد

قرائت کنتورهای الکتریکی مطابق استاندارد IEC 62056-21 (قابل توسعه به دستگاه پایش و مدیریت مصرف خانگی)