کاربرد

اندازه گیری خطای دامنه و زاویه سیگنال های ولتاژ بصورت مقایسه ای (مثلا به منظور اندازه گیری خطا و کالیبراسیون ترانسفورماتورهای ولتاژ در پست های فشار قوی)