کاربرد

حفاظت فیدر یا ترانسفورماتور و همچنین استفاده در سیستم اتوماسیون و رکلوزر در سطح ولتاژ فشار متوسط