کاربرد

حفاظت ترانسفورماتور و فیدر در سطح ولتاژ فشار متوسط