کاربرد

شناسایی و کنترل پله های بانک خازنی در سطح ولتاژ فشار ضعیف یا فشار متوسط