کاربرد

مدیریت هوشمند اضافه بار ترانسفورماتور در سطح ولتاژ فشار قوی