کاربرد

استفاده به عنوان منبع توان در تجهیزات قابل حمل الکتریکی و الکترونیکی