کاربرد

تشخیص متاستاز در نمونه بیوپسی بیماران سرطان سینه