کاربرد

برای اندازه گیری، ثبت و ارسال پارامترهای الکتریکی در سطح ولتاژ فشار ضعیف یا فشار متوسط