کاربرد

  • مخابرات سرعت بالا
  • سامانه های تصویربرداری تراهرتز
  • سامانه های طیف سنجی
  • شناسایی مواد منفجره و مواد مخدر
  • تست های غیر مخرب