کاربرد

  • تشخیص بیماری اتیسم در سنین پایین
  • شروع روند توانبخشی در سنین پایین
  • غربالگری اولیه بدون نیاز به حضور متخصص