کاربرد

  • صنایع پزشکی
  • صنایع الکترونیکی
  • ریزابزار (Micro-device)
  • پیل­های سوختی
  • کاربردهای خودرو