کاربرد

  • تعیین میزان آب‌گریزی و آب‌دوستی سطوح
  • تعیین انرژی سطح
  • مقایسه سطوح و پوشش‌ها در صنایع مختلف