کاربرد

  • خودتمیزشوندگی سطح ساختمان‌ها
  • محافظت سطح ساختمان‌ها