کاربرد

  • امنیت شبکه (UTM، SIEM ، IDS/IPS ، NG Firewall )
  • جرم شناسی درون شبکه (Forensics)
  • شناسایی نفوذ به شبکه
  • حسابرسی میزان مصرف
  • پایش کیفیت ترافیک عبوري (QoS و QoE)