کاربرد محصول

آشکارسازى و شناسایى عوامل تروریستى حامل مواد منفجره پنهان شده یا کمربند هاى انفجارى، در فاصله دور از حامل (20متر)