کاربرد

شناسایی و رهگیری انواع خودرو و انسان در حالت‌های ایستاده، نشسته یا سینه‌خیز