کاربرد

دریافت و ثبت خروجی انواع سنسورها، ثبت داده و پردازش آن