کاربرد

ثبت فعاليت هاي نروني (اسپایک و یا پتانسيل حوزه هاي محلي) قابل قرائت و ذخيره سازي