مشخصات فنى

  • داراى هسته رادارى موج پیوسته پلاریمتریک
  • استفاده از باند فرکانسى آزاد 24GHz وعدم تداخل با باندهاى مخابراتى
  • استفاده از الگوریتم شبکه عصبى به منظور کاهش احتمال خطا
  • داراى احتمال هشدار غلط کمتر از 5 درصد
  • کنترل خطاى نویز فاز با استفاده از یک حلقه قفل شده فاز
  • رزولوشن برد حدود یک متر
  • گیرنده دو کانله براى اندازه گیرى همزمان دو سیگنال بازگشتى براى کاهش خطا