تیم فنی

یارالله کولیوند مسعود یزدانیان علی مفتخرزاده
یارالله کولیوند مسعود یزدانیان علی مفتخرزاده
مدیر فنی پروژه طراحی برد، ارتباط با حسگرها، و جعبه دستگاه مدیر بخش نرم افزار نهفته و سخت افزار
روح الله شیرافکن محمود سلیمانی امید شعاعی
روح الله شیرافکن محمود سلیمانی امید شعاعی
توسعه نرم افزار نهفته سیستم مدیر مالی و حسابداری مدیر عامل