تیم فنی

  • محمدجواد باریکبین
  • علیرضا داوری
  • دکتر محمدعلی اخایی