تیم فنی

  • عرفان قادری، دانشجوی ارشد: موضوع پایان نامه مرتبط، وسپس همکاری با شرکت نیک تک فن آوری در توسعه محصول

  • یارالله کولیوند: مدیر فنی پروژه، همکاری با شرکت نیک تک فن آوری در توسعه محصول

  • دکتر علی مفتخرزاده: مدیر بخش نرم افزار نهفته و سخت افزار، همکاری با شرکت نیک تک فن آوری در توسعه محصول

  • میلاد قنبری و بهاره ماستیانی: طراحی الگوریتم تشخیص، همکاری با شرکت نیک تک فن آوری در توسعه محصول

  • سید رسول فرجی: طراحی برد و نرم افزار نهفته، همکاری با شرکت نیک تک فن آوری در توسعه محصول

  • محمود سلیمانی: مدیر مالی و حسابداری شرکت نیک تک فن آوری

  • دکتر امید شعاعی: مدیر عامل شرکت نیک تک فن آوری