تیم فنی

دکتر رضا فرجی دانا

علیرضا معدن نژاد

سجاد صادقی

استاد راهنما

کارشناس فنی

کارشناس فنی