تیم فنی

  • فریبا فرهمند، دانش ­آموخته کارشناسی ارشد
  • دکتر فرشته رشچی، استاد راهنمای پروژه