تیم فنی

  • فریبرز فرجی، دانش ­آموخته کارشناسی ارشد
  • نصرالله ناصری جدا، دانش­آموخته کارشناسی ارشد
  • دکتر فرشته رشچی، استاد راهنمای پروژه