تیم فنی

  • آذر فتاحی، دانش ­آموخته کارشناسی ارشد
  • ملینا روشن فر، دانشجوی کارشناسی ارشد
  • دکتر فرشته رشچی، استاد راهنمای پروژه