تیم فنی

  • میثاق خانلریان، دانش ­آموخته کارشناسی ارشد
  • دکتر فرشته رشچی، استاد راهنمای پژوه
  • مجتبی صبا، دانشجوی دکتری، همکار طرح