تیم فنی

مجری: سعید شیبانی

همکار: مهندس مجید معارف وند