تیم فنی

شرکت نیمه هادی سینا با همکاری دانشکده مهندسی برق دانشگاه تهران