تیم فنی

  • دکتر سیروس زمانی

  • دکتر علیرضا بابائی

  • مهندس مهرداد دری