تیم فنی

مجری: دکتر ابوالقاسم عطائی

همکار: دکتر سعید شیبانی، دکتر غلامرضا خیاطی و مهندس مجید معارف وند