تیم فنی

  • محمد جواد باریک‌بین بین
  • رامین طوسی
  • دکتر اخایی