تیم فنی

  • دکتر محمدرضا کلاهدوز اصفهانی
  • دکتر محمدامین صادقی
  • فاطمه عارفی
  • سمیرا ساجد
  • سعید گودرزی