تیم فنی

  • دکتر محمد عبدالاحد: ایده پرداز و مدیر پروژه

  • محمد سعید نیک شعار: مهندس الکترونیک، طراح سیستم

  • هادی غفاری: طراح صنعت